• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

Devam Eden DavalarSOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

DEVAM EDEN DAVALARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

10) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Davalı: 
Milli Eğitim Bakanlığı

Süreç:
Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği okul sosyal hizmeti ve sosyal çalışmacıların durumu açısından değerlendirilerek Yönetmeliğin;

a)         1.Madde (1) bendindeki "rehberlik servislerinin" ibaresinin,

b)         3.Madde d), f), p) bentlerinin,

c)         8.Madde a), b), c), ç) ve d) bentlerinin,

d)        12. Madde (1), (2) ile a), b), c) bentlerinin,

e)         13. Madde a), b), c) bentlerinin,

f)         14. Madde (1), (2), (3) bentlerinin,

g)         17.Madde (1) Bendinin,

h)         18.Madde (1), (2),  a), b), c), ç) bentlerinin,

i)          19.Madde d) bendinin,

j)          25. Madde (1) Bendinde ifade edilen "gerektiğinde" ibaresinin,

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI istemli olarak İPTALİNE karar verilmesi için Danıştay'da dava açılmıştır.

Son Durum: Dava esastan görüşülmeye devam etmektedir.9) Davacı: 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Davalı: 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Süreç:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), bir sosyal hizmet uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programını (ASDEP) 2016 yılında başlatmış, 1500 kişilik alımın %80'ine yakını bir tek meslek grubundan yapılırken, sosyal hizmet uzmanı alımı ise çok az sayıda olmuştur. SHUDER'in talebine rağmen düzeltici herhangi bir işlem yapılmayıp ASPB'nın 2017 yılında başlayan alımlarında da benzer uygulamaya devam ederek 1500 kişilik yeni bir alımla uygunsuzluğa ve mesleki mağduriyet yaratacak uygulamaya devam edeceği anlaşıldığından; SHUDER tarafından, ASDEP kapsamında yapılan 1500 kişilik ilk alımın iptali ve yapılacak 1500 kişilik yeni alıma ilişkin yürütmenin durdurulması amacıyla Ankara 5.İdare Mahkemesinde Esas No:2017/2112 ile dava açılarak dava dosyasında;

1-ASDEP programı kapsamında yapılan 1500 kişilik 1.alımın yürütmesinin durdurularak, iptal edilmesi, alınacak meslek gruplarında, bir sosyal hizmet uygulaması olan ASDEP programının asıl uygulayıcıları olan sosyal hizmet mezunlarının sayısal olarak mağdur edilmeyeceği bir yolla temin edilmesi,

2-ASDEP programı kapsamında 1.alım sürecine benzer mesleki dağılım açısından uygunsuz şekilde yapılacağı anlaşılan 1500 kişilik 2.alımın yürütmesinin durdurularak, iptal edilmesi, alınacak meslek gruplarında, bir sosyal hizmet uygulaması olan ASDEP programının asıl uygulayıcıları olan sosyal hizmet mezunlarının sayısal olarak mağdur edilmeyeceği bir yolla temin edilmesi,

3-ASDEP kapsamında asli ve yardımcı işlerin yapılmasının öngörülmesi nedeniyle, personel alımının özel hizmet alımı yoluyla yapılmasına ilişkin hükümlerinin yürütmesinin durdurularak, iptal edilmesi ve alımların kadrolu memur alımı olarak, sözlü mülakat yerine merkezi sınavla (KPSS), cinsiyet dağılımı gözetilerek yapılmasına karar verilmesi, talep edilmiştir.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.

8) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB)

Süreç: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, genel olarak Sosyal Çalışmacının mesleki formasyonunda bulunan pekçok görevin torba meslek isimleri (meslek elemanı) içinde sayılan çeşitli meslek gruplarınca yapılması öngörülmüş, psikoloğun olmadığı durumlarda sosyal çalışmacıdan yararlanılması gibi uygunsuz düzenlemeler yer almıştır. Bu nedenle; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı resmi gazetede yayımlanan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Yönetmeliği’nin m.3, f.1, sosyal inceleme raporu başlıklı bent m’de belirtilen “meslek elemanı ibaresinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi ile bireysel ve toplumsal ölçekte programlar hazırlamak başlıklı m.19, f.1’de belirtilen “meslek elemanı” ibaresinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi ile meslek elemanı başlıklı m.34, f.1, bent c’deki “sosyal inceleme raporu” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile sosyal çalışmacı başlıklı m.35, f.1 “psikologun olmadığı hallerde cinsel şiddet mağdurlarının bilgisine başvurulması esnasında yanında bulunmak” c bendinin tamamının iptaline ilişkin işlemin ileride telafisi güç zararlar doğurabileceğinden YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve işlemin neden(sebep), konu, biçim, amaç, kanuna aykırılık yönünden hukuka aykırı olan düzenlemenin İPTALİNE karar verilmesi,

-Yönetmelik ilgili  işlemin dayanağının Anayasa’nın 2, 5,10.17,40 ve 70. Maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLMESİ talebiyle, 17.05.2016 tarihinde Danıştay 10.Dairesine dava açılmıştır.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.

 

7) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Süreç: 19/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanun'un Geçici Madde 69’u uyarınca sağlık alanındaki ön lisans mezunları için lisans tamamlama programı açılması hükmü doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 23.07.2015 tarihli duyurusuna istinaden, Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Açıköğretim Lisans Tamamlama Programları açılmış ve sosyal hizmet ile ilgisiz sağlık önlisans bölümlerinden mezun, her üniversitede 2500’er olmak üzere toplam 5000 kişinin Sosyal Hizmet Lisans Programına sınavsız geçişine ilişkin işlemler yapılmıştı. Sözkonusu yasa maddesinin anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi ve YÖK Kararı ile sözkonusu okullar tarafından yapılan işlemlerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesi talebiyle, 15.09.2015 tarihinde Danıştay’a dava açılmıştır.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.

 

6) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

Süreç: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 30.04.2015 gün ve 23942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Kres ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İsleyişleri Hakkındaki Yönetmelikte sadece Sosyal Çalışmacının görevi olan Sosyal İnceleme Raporu hazırlanması Sosyal Çalışma Görevlileri tanımındaki meslek gruplarına atfedilmiş ve özel kuruluşlarda görev yapabilecek personel arasında Sosyal Çalışmacılar sayılmamıştır. Derneğimizce; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 30.04.2015 gün ve 23942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Kres ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İsleyişleri Hakkındaki Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (ö) bendinde yer alan "...psikoloji, çocuk gelisimi, psikolojik danısmanlık ve rehberlik, ögretmenlik, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri..." ibaresi ile "Grup sorumlularında aranacak nitelikler" başlıklı 26. maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde "sosyal çalışmacılar"a yer verilmemesine iliskin eksik düzenlemenin iptali istemiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na karsı Danıştayda dava açılmıştır.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.       

 

5) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

Süreç: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin “ Tanımlar “başlıklı 4. Maddesinin (1) fıkrasının Meslek Elemanına ilişkin (k) bendinde yer alan “psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 04.05.2015 tarihinde, Danıştay 10. Daire Başkanlığına Esas No:2015/1472 dava açılmıştır.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.

 

 

4) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Sağlık Bakanlığı.

       Süreç: 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin; 1) Yönetmeliğin Ek 1’de (Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve görev Tanımları) ‘Sosyal Hizmet Uzmanları’ meslek mensuplarına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, 2)Yönetmeliğin Ek 2’de (Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları) ‘Sosyal Çalışmacı’ ibaresinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali için dava açılmıştır.

Son Durum: Danıştay 15.Dairesinin 2015/300 Esas ve 04.02.2015 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiş olup dava esastan görüşülmeye devam etmektedir.

 

3) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Milli Eğitim Bakanlığı.

       Süreç: MEB’in 12.10.2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 7. maddesinde yer alan "ç- Tekniker, teknik ressam ve sosyal çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak” ibaresinde geçen sosyal çalışmacı unvanının çıkarılması için açılan davada; Danıştay İkinci Dairesinin 2013/11227 Esas No’lu, 19.09.2014 tarihli kararıyla “..Sosyal Çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak”, ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Davalı idarenin yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararıyla 30.04.2015 tarihinde reddedilmiştir.

Son Durum: Dava esastan görüşülmeye devam etmektedir.

 

2) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Türkay ASMA,

Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (SHÇEK).  

Süreç: 05.04.1987 tarih 19422 sayılı RG de yayınlanan kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin kuruluşu ve işleyiş esasları hakkındaki yönetmeliğin 9.maddesinin a) bendinde 31.07.2009 tarih 27305 sayılı RG ile yapılan değişikliğin iptali için açılan davada, Danıştay 5. Dairesinin 2009/5894 sayılı dosyasında 15.07.2010 tarihinde yürütmenin durdurulmasına, daha sonra da 21.11.2011 tarihinde iptal kararının esastan verilmesine karar verilmiştir. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı kararı temyiz etmiştir.

Son Durum: Bu konuda kesin karar henüz verilmemiştir.

 

1) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Türkay ASMA,

Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (SHÇEK). 

Süreç: 02.02.2008 tarihli ve 2617 sayılı RG de yayınlanan SHÇEK Genel Müdürlü personeli yer değiştirme suretiyle atanması esaslarına ilişkin yönetmeliğin 657 sayılı devlet memurlarının yer değiştirmesi suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırılığı nedeniyle iptali için Danıştay 5. Dairede 2008/2899 sayılı dosya ile dava açılmıştır. Davanın reddine 24.09.2010 tarihinde karar verilmiştir.

Son Durum: Bu konuda kesin karar henüz verilmemiştir.