• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

Sonuçlanmış Davalar

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

SONUÇLANMIŞ OLAN DAVALARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Kazanılan Davalar

 

1) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (SHÇEK).

Süreç: SHÇEK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin Danıştay’ca iptaline rağmen aynı ilkelerle yeniden, 22/09/2010 günlü, 27707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2.Maddesi ile 03.06.2001 günlü, 24421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine eklenen Geçici 3.Maddesinin iptali talebiyle Derneğimizce açılan davada, 11.04.2011 tarihinde yürütmenin durdurulmasına, Danıştay 5.Dairesinin 21/03/2012 günlü, E:2010/6883, K:2012/1251 sayılı kararıyla da iptaline karar verilmiştir. Ancak (Mülga) SHÇEK’in lağvedilmesiyle kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kararın temyiz edilerek bozulması talep edilmiştir.

Sonuç: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2015 günlü, E:2013/535, K:2015/2980 sayılı kararıyla da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temyiz talebi reddedilerek, Danıştay 5.Dairesinin 21/03/2012 günlü, E:2010/6883, K:2012/1251 sayılı kararı oybirliğiyle ONANMIŞTIR. Dava kesin olarak kazanılmıştır.

 

2) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

Süreç: Danıştay 10. Daire 2005/3760 sayılı dosya ile 18.05.2005 günlü 25510 sayılı RGT yayınlanan teftiş kurulu yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan dava; yönetmeliğin 11.maddesi ile geçici 2.maddesinin iptaline diğerlerinin reddine karar verilmiştir.

Sonuç: Karar kesinleşmiştir. (Dava Kısmen Kazanılmıştır)

 

3) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

       Süreç: Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla yaptığı protokolün bazı maddelerinin iptali için açılan dava; Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2006/317 sayılı kararıyla önce protokolün yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş. SHÇEK’in bu karara itirazı ret edilmiş ve daha sonrada davanın kabulüne karar verilmiştir.

       Sonuç: SHÇEK kararı temyiz etmiştir. Danıştay 10. Dairesi 2008/5515 – 2011/5460 karar sayılı ilamı ile SHÇEK’in temyizini ret etmiştir. Düzeltme istemi ret olunmuştur. Dolayısıyla protokolün iptali kesinleşmiştir. (Dava Kazanılmıştır)

 

4) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

       Süreç: 13.03.2005 tarih 55734 sayılı RG yayınlanan SHÇEK özel rehabilitasyon ve eğitim merkezleri yönetmeliğinin 34. ve 35.maddelerinin iptali için Danıştay 10. Dairede 2005/8465 sayılı dosya ile açılan davada; 2008/3962 sayılı ve 28.05.2008 tarihli kararla sözkonusu maddeler iptal edilmiştir.

Sonuç: SHÇEK kararı temyiz etmiştir. Danıştay Dava Daireleri Kurulu 2013/57 K sayılı 16.01.2013 tarihli kararı ile bu istemi ret etmiştir.  (Dava Kazanılmıştır)

 

5) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

Süreç: 02.02.2008 gün 26717 sayılı RG de yayınlanan SHÇEK yer değiştirme yönetmeliğinin atama esaslarına ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için Danıştay 5. Dairede 2008/11555 sayılı dosya ile açılan dava lehimize sonuçlanmıştır.

       Sonuç: Davalının temyiz itirazı ret edilmiştir. (Dava Kazanılmıştır)

 

6) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

Süreç: 8.10.1996 tarih ve 22781 sayılı RG de yayınlanan özel kreş ve gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada 2009/15229 sayılı kararla yürütmenin durdurulmasına daha sonra da davamızın kabulüne karar verilmiştir.

Sonuç: SHÇEK’in temyiz itirazları ret olunmuştur. (Dava Kazanılmıştır)

 

7) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

Süreç: 08.10.1996 tarih ve 22781 sayılı RG de yayınlanan özel kreş ve gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmeliğinin kuruluş ve işleyiş usullerini değiştiren, 31.07.2009 tarih ve 27309 sayılı yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan dava; Danıştay 10. Dairesinin 2009/15229 sayılı kararıyla lehimize sonuçlanmıştır.

  Sonuç: SHÇEK’in temyiz istemi ret olunmuştur. (Dava Kazanılmıştır)

 

8) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

Süreç: 11.07.2000 tarih 24106 sayılı RG yayınlanan SHÇEK’e bağlı toplum merkezleri yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada; Danıştay 5. Dairesi 2009/5901 sayılı dosyasıyla yürütmeyi durdurmuş, daha sonrada davamızı kabul ederek yönetmeliği iptal etmiştir.

  Sonuç: SHÇEK in temyiz istemi ret olunmuştur. (Dava Kazanılmıştır)

 

9) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

       Süreç: 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı RG yayımlanan yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ve evde bakım yönetmeliğinde, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı RG de yayınlanarak değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan dava; Danıştay 5. Dairesinin 2009/5897 sayılı kararıyla lehimize sonuçlanmıştır.

Sonuç: SHÇEK’in temyizi ret edilerek karar kesinleşmiştir. (Dava Kazanılmıştır)

 

10) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

       Süreç: 07.10.2007 tarih ve 26666 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SHÇEK Genel Müdürlüğü aile danışma merkezleri yönetmeliğinin 7.maddesinde 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı RG ile yapılan değişikliğin iptali için açılan dava; Danıştay 10. Dairesinin 2009/5332 sayılı kararıyla lehimize sonuçlanmıştır.

Sonuç: Davalı idarece temyiz edilmemiş ve kesinleşmiştir. (Dava Kazanılmıştır)

 

11) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

       Süreç: 12.07.1998 tarih ve 23400 sayılı RG yayınlanan SHÇEK e bağlı kadın konukevleri yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasında yapılan 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı RG yayınlanan yönetmelik değişikliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada; Danıştay 5. Dairesinin 2009/5899 sayılı dosyasıyla 28.12.2009 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, daha sonra dava kabul edilerek yönetmelik iptal edilmiştir.

Sonuç: SHÇEK’in temyiz istemi de ret olunmuş ve karar kesinleşmiştir. (Dava Kazanılmıştır)

 

12) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

       Süreç: 7.8.2008 tarih ve 26960 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin” 31.07.2009 günlü ve 27305 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 13.Maddesinin 2.fıkrasının 1.cümlesiyle getirilen değişikliğin (sorumlu müdürlerin hizmet verdiği alana yönelik eğitim almış meslek elemanlarından olması gerektiği hükmümün değiştirilerek 4 yıllık lisans mezunu olan herkesi kapsayacak şekilde düzenleme yapılması) iptal edilmesi için açılan dava;    

Sonuç: Danıştay Onuncu Dairesinin 2009/14740 Esas ve 2014/2771 Karar sayılı 29.04.2014 tarihli kararıyla talebimiz doğrultusunda, “7.8.2008 tarih ve 26960 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin” 31.07.2009 günlü 27305 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 13.Maddesinin 2.fıkrasının 1.cümlesi İPTAL edilerek” dava Derneğimiz lehine sonuçlanmıştır. (Dava Kazanılmıştır)

 

13) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK).

       Süreç: 25.02.2009 tarih ve 27152 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin” 9.Maddesinin 3., 6. ve 7.fıkralarının iptali için Danıştay 10. Dairede 2009/5332 sayılı dosya ile açılan dava; 04.09.2012 tarihinde ilgili idare tarafından dava konusu işlem (ADM Yönetmeliği) tamamen yürürlükten kaldırılmasına rağmen işin esasına yönelik dava süreci devam etmiştir.

       Sonuç: Danıştay Onuncu Dairesinin 2009/5332 Esas ve 2014/2772 Karar sayılı 29.04.2014 tarihli kararıyla; Derneğimizin talebi doğrultusunda, “25.02.2009 tarih ve 27152 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin” 9.Maddesinin 3. Ve 6. Maddelerinin eksik düzenleme nedeniyle İPTAL edilerek, Yönetmeliğin 9.maddesinin 7.fıkrasının iptal talebinin ise reddedilmesi kararı verilmiştir. (Dava Kazanılmıştır)