• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyesi Olduğumuz AğlarMedya Takip Sponsorumuz

Yönerge

SHUDER GENEL MERKEZİ                                                                       25.01.2014

No: 431

 

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

ŞUBELERİN ÇALIŞMA USULLERİ VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

                                                          

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

            Amaç

            MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezine bağlı olan ve sayıları gittikçe artmakta olan Dernek Şubelerinin; yapacakları çalışmalarda işleyişin kolaylaştırılması, faaliyetlerin etkinliğinin artırılması, benzer çalışmalardan yararlanılması ve yeni açılan şubelere yol gösterici olunması amacıyla Şube çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

            Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönerge Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezine bağlı Şubelerin görev alanına giren konularla ilgili yapacakları çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğünün 4.Maddesi başta olmak üzere tüzüğün ilgili maddelerine ve 14-15-28 Aralık 2013 tarihli SHUDER Şubeler Örgütlenme Çalıştayı kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen:

a)      Tüzük: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğünü,

b)     Dernek: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğini,

c)      Genel Merkez: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezini,

d)     Şube: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezine bağlı Dernek Şubesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşleyişe İlişkin Hükümler

 

MADDE 5-(1) Şubeler tarafından işleyişe ilişkin konularda aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

a)     Derneklere ilişkin mevzuat doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri Şubenizin bulunduğu İldeki Dernekler Müdürlüğü ve Genel Merkezle iletişim ve işbirliği içerisinde; zamanında ve düzenli olarak yapınız (zorunlu defterleri tutmak ve işlemek, bildirimlerde bulunmak).

b)                 Şube Beyannamenizi her yıl zamanında (Şubat ayına kadar Genel Merkezimize, Nisan ayına kadar da Şubenizin bulunduğu ildeki Dernekler Müdürlüğüne) veriniz.

c)                  Şube olarak Genel Merkezin vergi numarası olan 7750009477’yi kullanınız, ayrı bir vergi numarası almayınız.

ç) Yeni kurulan şubeler ilk 6 ay içerisinde, daha sonra da her 2 yılda 1, diğer şubeler de her 2 yılda 1 olağan genel kurulunuzu zamanında yapınız.  

d)                 Yeni seçilen şube yönetim kurulları seçimden sonraki 1 ay içinde çalışma planını, ayrıca tüm şubeler de her yılın sonunda şube faaliyet raporunu ve gelecek seneye ilişkin çalışma planınızı genel merkeze bildiriniz.

e)                  Genel merkezin yönetim kurulu görev alanları dağılımına (genel merkez web sayfasında yayınlanmaktadır) benzer olarak şube yönetim kurullarından da sorumlular belirleyip genel merkeze bildiriniz. şube görevlilerinizin görev değişiminde yeni görev alan üyeye önceki süreci ve görevleri aktarınız.

f)                  Şubelere bağlı iller Ek 1’de belirtilmiş olup şubeler Ek 1’de belirtilen kendilerine bağlı illerdeki faaliyetlerle sorumlu ve sınırlıdır. Şubeler kendilerine bağlı illerin başka şubelere bağlanması veya başka şubelerden alınarak kendilerine bağlanmasını istedikleri illere ilişkin gerekçeli taleplerini genel merkeze bildirebilirler. İllerin bağlanacağı şubelere karar verme yetkisi ilgili şubelerin görüşleri de alınmak kaydıyla genel merkezdedir.

g)                 Şube Üye Listelerinizi güncel tutarak 6 ayda 1 ve Genel Merkez Genel Kurulundan 1 ay öncesinde Genel Merkeze bildiriniz. Üyelerinizin yaş, cinsiyet, ilgi/uzmanlık alanı, dernek çalışmalarına verebileceği katkı gibi bilgileri içeren üye analizleri yapınız. Üyelerinizle çeşitli iletişim kanalları (örneğin mail grubu, sms sistemi vb.) kurarak etkin olarak kullanınız.

Bu çerçevede şubeler arasında üye geçişlerinde şu işlemler yapılmalıdır:

1-Üyeden şube değiştirmek istediğine dair dilekçesi alınır.

2-Üyenin mevcut borçları tahsil edilerek, Şube üyeliğinden düşülür ve üyenin nakil olacağı yeni şubeye yazı, posta, faks, e mail vb. yollarla durum bildirilir.

3-Üyenin nakil olmak istediği yeni Şube tarafından gerekli işlemleri yapılarak yeni şubeye üyelik kaydı sağlanır.

ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin güncel iletişim bilgilerini (telefon numarası, mail adresi vb), Yönetim kurulu görev değişiklikleri veya iletişim numaraları değişiklerini engeç bir hafta içerisinde Genel Merkeze bildiriniz.

            h) Şubenize bağlı illerle ve meslektaşlarımızla iletişimi daha iyi sağlayıp, çalışmaları daha etkin olarak organize edebilmek için uygun illerde il temsilciliği, meslektaşlarımızın yoğun alanlarda ve kuruluşlarda da alan/işyeri temsilciliği kurunuz.

ı) Derneğimizin web sitesindeki Şubenizin web sayfasını
aktif olarak kullanınız ve gerektiğinde güncelleyeniz.

i) Genel Merkez Yönetimi ve Şube Yöneticilerinden oluşturulan mail grubunu (shuder-yk@googlegroups.com) haberleşme, paylaşım, görüş, öneri, talep vb. amaçlarla aktif olarak kullanınız. Web sayfası, mail grubu vb. işlemler için bir yönetim kurulu üyesi görevlendiriniz.

j) Derneğimizin mail grubuna/ sosyalhizmetuzmanlaridernegi@googlegroups. com’a üye olmak isteyenlere ilişkin talepleri  şu linke iletiniz: http://www.shudernegi.org/index.php/29-mail-grubuna-ueyelik

k) Genel Merkezimizin bilgi, belge, görüş vb. taleplerine zamanında yanıt veriniz.

l) Dernek tüzüğü, dernekler yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde derneğimize gelir getirici faaliyetler düzenleyiniz (örneğin kitap, dergi satışı vs), aidatları düzenli toplayıp, Genel Merkez katkı paylarını zamanında gönderiniz.

m) Mümkün olduğu ölçüde bağımsız veya ortak ofis kullanarak, şubenizin çalışmalarını buralardan yürütünüz.

n) İşleyişe veya diğer konulara ilişkin önerilerinizi, konuyla ilgili genel merkez yöneticisine (web sayfasında genel merkez yönetim kurulu görev dağılımı bulunmaktadır) veya genel merkeze dilediğiniz zaman iletiniz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyetlere İlişkin Hükümler

MADDE 6- (1) Tüzük çerçevesinde Şubeler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin aşağıdaki hususlara uyulmasının yararlı olacağı öngörülmektedir:

a)                 Şubenize bağlı illerdeki meslektaşlarımızla çeşitli süre aralıklarıyla tanışma, dayanışma toplantıları, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler yapınız.

b)                 Üyelerinizi ve meslektaşlarınızı işyerlerinde ziyaret ediniz ve bu ziyaretleri mail grubu, bülten, toplantılar vb. aracılığıyla paylaşınız (Bu ve benzeri diğer tüm faaliyetlerinizi Genel Merkezce çıkarılacak bültende yayınlanmak üzere maille Genel Merkeze de gönderiniz, bu işler için bir yönetim kurulu üyesi belirleyip Genel Merkez ilgili yönetim kurulu üyesine bildiriniz).

c)                 Sosyal Hizmet alanlarında bulunan ve/veya meslektaşlarımızın görev yaptıkları kurum ve/veya kuruluşları ziyaret ederek yöneticiler ve üst yöneticilerle tanışınız ve ilgili konularda rapor, öneri vb. iletilerde bulununuz.

ç) Şubenize bağlı İllerin yöneticilerini (Vali, Vali Yardımcıları, Belediye Başkanları, Kurum/Kuruluş idarecileri vs.) ziyaret ederek, İl’e ve meslek alanlarımız ile meslektaşlarımıza ilişkin bilgi, görüş ve önerilerinizi paylaşarak, sorunlar, çözüm önerileri vb. hususlara ilişkin raporlar sununuz.

d)                Şubenize bağlı İllerde bulunan sivil toplum örgütleriyle ilişkilerinizi geliştiriniz, ortak faaliyetler planlayıp, dayanışma içinde olunuz ve inisiyatif kullanarak etkinliğinizi artırınız. Ancak sadece belirli bir sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik vb. oluşumlara angaje olmuş görüntüsü vermemek için dengeleri gözetiniz, her kesimle dialog içerisinde olup faaliyetlerinize katkı verecek olanlarla dayanışma içerisinde, tüm meslektaşlarımızı ve oluşumları kapsayarak, derneğimizi içselleştirmelerini sağlayınız. Bir insan hakları mesleği olan mesleğimiz sadece mesleğin etik ilkeleri doğrultusunda insan haklarından ve mesleğin ilkelerinden yana taraftır, bunun dışında tarafsız olup Tüzüğüyle bağlıdır.

e)                 Şubenize bağlı illerde sosyal hizmet bölümü varsa bölüm idarecileri ve akademisyenlerle iletişim kurup, ilişkilerinizi sürekli tutunuz, eğitim faaliyetleri düzenleyiniz ve öğrencilerle aktif etkileşim içerisinde olunuz. Mezuniyet törenlerine katılınız ve mezun meslektaşlarımızı derneğimize üye yapınız.

f)                  Şubenizde bulunan meslektaşlarımızdan başlamak üzere sosyal hizmet alanlarına yönelik Şubeniz ve bağlı illerde bulunan meslektaşlarımızın sunumu ve paylaşımını sağlayarak ilgili alanlara dair diğer meslektaşlarımıza yönelik Bilgilendirme / Paylaşım toplantıları ve Vaka Paylaşım Toplantıları yapınız (süreci canlı tutmak amacıyla ortalama olarak ayda en az 1 kez ve ayın belirli günü yapmaya gayret gösteriniz). Bu çalışmaları yazılı hale getirip yayınlayınız.

g)                 İllerinizdeki kurum ve kuruluş temsilcilerinin sunumuyla meslektaşlarımıza ve ilgili kişi ve gruplara yönelik Bilgilendirme toplantıları (oturum, panel, söyleşi vs) yapınız.

ğ) Şubenize bağlı illerde bulunan meslektaşlarımıza kendi çalışmalarınızı ve genel merkezimizin çalışmalarını anlatınız, uygun iletişim kanallarıyla çalışmalar hakkında bilgi iletiniz.

h)                 Derneğimizin öncelikli amacı olan meslek kanunu (Oda Kanunu vb.) çıkarılması için illerinizde özellikle her kesimden siyasiler vb. katkısı olabilecek kesimlere yönelik bilgilendirme ve destek sağlama çalışmaları yapınız. Bu amaçla girişimde bulunmak üzere destek sağlanabilecek kişi veya kurumları genel merkeze bildiriniz.

ı) Proje hazırlama, kapasite geliştirme vb. konularda sivil toplum kuruluşlarına verilen eğitim ve hibe programlarını takip ediniz. Bu konuda yönetim kurulu üyelerini ve şube üyelerini eğitimlere katılmaları konusunda yönlendiriniz.  AB ve/veya diğer fonlardan yararlanarak Şube olarak veya paydaşlarla projeler geliştiriniz ve uygulayınız, böylece kurumsal kapasite gelişimi ve faaliyetleriniz için finansman desteği, kaynak sağlayınız. Bu amaçla proje ekibi oluşturunuz.

i)                   Projeler ve ulusal/uluslararası faaliyetleriniz öncesinde ve uygulama sürecine dair Genel Merkeze bilgi veriniz ve öneri, görüş, katkı ortamı yaratınız. Herhangi bir projenize fon desteği sağladığınız zaman mülki idare amirliğine bildirimde bulununuz. Yapılan bildirimin onaylı bir örneği ilgili bankaya verilmek üzere başvuru sahibine verilir.

j)                  Şubenize bağlı illerde sosyal hizmet konularına ilişkin araştırma, inceleme raporları yayınlayınız.

k)                Çalışma, faaliyet, rapor, bildiri vb. şube iş ve işlemlerinizde çözüm odaklı yaklaşarak, sorun tespitiyle yetinmeyip çözüm üreterek, önerilerde bulununuz.

l)                   Mesleğimizin etik değerleri ve mesleki bilginin önemi konularında özellikle yeni mezunlara, öğrencilere, meslektaşlarımıza yönelik toplantı ve eğitimler düzenleyiniz.

m)               Şubelerde birer basın sorumlusu belirleyiniz, ulusal ve yerel basını düzenli olarak tarayarak ilgili konulara müdahil olup genel merkezle koordinasyon içerisinde açıklamalarda bulununuz. Basın açıklamaları ve bildirilerinizi genel merkeze bildiriniz. Dernek ve meslek olarak İl bazında medya tanıtımlarına ağırlık verilmelidir.

n)                 Mesleğimizin savunuculuk rolü çerçevesinde mesleğimiz ve alanlarımızla ilgili insan hakları vb. genel ülke-meslek sorunlarına yönelik çalışmalar yapınız.

  • o)                 Genel Merkezce bildirilen İhtisas Komisyonlarının her biri için ve yine genel merkezce bildirilecek, ortak platformlar vb. için Şubenizde meslektaşlarımızın katılımıyla görevlendirmeler yapıp, görevlileri Genel Merkeze bildiriniz. İllerinizde komisyonlar kurarak, etkin ve güncel olarak işletiniz.

           ö) Komisyonlara, üye/meslektaşlarımızın dışında üye olmayan, meslek dışından alanla ilgili diğer meslek gruplarından kişi veya oluşumlardan da (örneğin engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar vb. alanlardan) konuyla ilgili çalışanları sürekli veya dönem dönem dahil ediniz.

p) Şubenize bağlı illerde sosyal hizmet alanlarında veya meslektaşlarımızca  yapılan olumlu ve iyi çalışmaları duyurup, motive ediniz. Şube olarak bu şekilde moral ve motivasyon arttırmak amacıyla, ödül töreni, yarışma/ödül gecesi, yemek, basın duyurusu vb. yollarla olumlu çalışmalar öne çıkarılmalı, böylece teşvik edilmelidir.

           r) Çalışmalarınıza ve işlemlere ilişkin Genel Merkez ve diğer şubelerle iletişim halinde olup deneyim, görüş ve önerilerden yararlanınız.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

                        Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 7 - (1)

Bu yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

 

                        Yürürlük

                        MADDE 8 - (1) Bu yönerge Genel Merkez Yönetim Kurulu kararının ardından yayımıyla (derneğin web sayfasında ilan, şubelere mail, posta, imza vb. yollarla bildirimde bulunulması vs.) yürürlüğe girer.

 

                        Yürütme

                        MADDE 9 – (1) Bu yönerge hükümlerini Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı yürütür.

 

         

Ek-1

SHUDER ŞUBELERE BAĞLI İLLER LİSTESİ

1.ANKARA (9) : Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Bolu, Çankırı, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir

2.İSTANBUL (1) : İstanbul

3.İZMİR (1) : İzmir

4.ANTALYA (3) : Antalya, Isparta, Burdur

5.SAMSUN (7) : Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çorum

6.KONYA (4) : Konya, Karaman, Niğde, Aksaray

7.ŞANLIURFA (1) : Şanlıurfa

8.MERSİN (1) : Mersin

9.KOCAELİ (6) : Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük

10.TRABZON (8) : Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum

11.DENİZLİ (2) : Denizli, Muğla

12.EDİRNE (4) : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale

13.BURSA (3) : Bursa, Balıkesir, Yalova

14.VAN (8) : Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır

15.ESKİŞEHİR (4) : Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar

16.HATAY (1) : Hatay

17.DİYARBAKIR (4) : Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli

18.ADANA (2) : Adana, Osmaniye

19.AYDIN (1) : Aydın

20.GAZİANTEP (3) : Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş

21.MANİSA (2) : Manisa, Uşak

22.ADIYAMAN (2) : Adıyaman, Malatya